Nom*:
Primer Cognom*:
Segon cognom*:
Localitat*:Localitat de residència
Email*:
Confirmar Email*:
Telèfon:
Idioma inscrit/a a l'EOI:
Nota. Si estàs inscrit en dos idiomes en la EOI únicament has de registrar-te una sola vegada com a soci/a.
Curs*:
Classe* :
Autorització*:
SI NO
Sol·licito i autoritzo a l'EOI del VO a ingressar en el compte de l'Associació d'Alumnes de la mateixa escola la quantitat de 8 euros dels 30 abonats per mi a l'escola durant el procès de matrículació en concepte de quota de material. Amb aquesta aportació de 8 euros, que corresponen a la quota d'alta de soci, passo a formar part de ple dret de l'Associació d'Alumnes de l'EOI del VO.

    Protecció de dades

    En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, et fem coneixedor que les teves dades personals, que es recullen en aquest document, seran incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de l'Associació d'Antics Alumnes i Alumnes de l'EOI del Vallès Oriental. La finalitat d'aquest fitxer és promoure la comunicació entre l'Associació d'Alumnes i l'alumnat de l'Escola Oficial d'idiomes.sobre temes relacionats amb l'Escola. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si vols exercir els drets d'accés, rectificació, cancel∙lació o oposició, et pots dirigir a: AaaiaEOIVO carrer Veneçuela, 86. 08401 Granollers, o bé, enviar un correu electrònic a info.associacio@eoivallesoriental.net

    Més info

    Web de l'Associació Alumnes: http://www.aaeoivo.cat
    Estatuts AaaiaEOIvo: https://goo.gl/p66zrG